Trình tỰ tính toán các chi tiẾt máy

1. Tính công suất động cơ và chọn tỉ số truyền

2. Tính toán bộ truyền đai dẹt

3. Tính toán bộ truyền đai răng

5. Tính toán bộ truyền đai thang

6. Tính toán bộ truyền xích

7. Tính toán bộ truyền bánh răng trụ

8. Tính toán bộ truyền bánh răng côn

9. Tính toán bộ truyền trục vít

10. Tính toán bộ truyền vít me – đai ốc ma sát trượt

11. Tính toán trục

12. Tính toán ổ lăn

13. Tính toán ổ trượt

14. Tính toán nối trục 

 

 

MỘt sỐ ví dỤ tính toán (Bài tẬp lỚn và đỒ án môn hỌc sinh viên)

1. Ví dụ tính toán hệ thống truyền động với HGT bánh răng trụ răng nghiêng 1 cấp

2. Ví dụ tính toán hệ thống truyền động với HGT bánh răng côn 1 cấp

3. Ví dụ tính toán hệ thống truyền động với HGT trục vít 1 cấp

4. Ví dụ tính toán hệ thống truyền động với HGT 2 cấp bánh răng đồng trục

5. Ví dụ tính toán hệ thống truyền động với HGT 2 cấp bánh răng - trục vít

Hiển thị tất cả bài viết trong nhóm »