Thanh răng - Bánh răng                                                                           Bánh răng sóng

Ăn khớp Bánh răng

Các vn đ chung

Máy tiện cổ: http://www.youtube.com/watch?v=BwzUxzDS4tk&feature=related