Trang chủ » Các môn học» Sách tác giả

 

Giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo

 

1

Bài tập Mô hình hóa hình học

2006

NXB Đại học Quốc Gia TP HCM

2

Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy

2005

Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật

3

Cơ sở thiết kế  máy

In lần 7 2014

NXB Đại học Quốc Gia TP HCM

4

Bài tập Chi tiết máy

In lần 7 2014

NXB Đại học Quốc Gia TP HCM

5

Chi tiết máy và Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy

2014

NXB Đại học Quốc Gia TP HCM

6

Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra

2012

NXB Đại học Quốc Gia TP HCM

7

Kỹ thuật CAD/CAE

2011

Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật

8

Quy hoạch thực nghiệm

2011

NXB Đại học Quốc Gia TP HCM

9

Mô hình hóa hình học

2010, 2013

NXB Đại học Quốc Gia TP HCM

10

Độ tin cậy trong thiết kế kỹ thuật

2002

NXB ĐạI học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh

11

Sử dụng AutoCAD 12, 13, 14, 2000, 2002, 2004, 2006, 2007 và 2008

1997-2008

NXB Tổng hợp TP HCM

12

Thiết kế mô hình ba chiều với AutoCAD

1997.

In lần 10, 2008

NXB Tổng hợp TP HCM

13

Bài tập thiết kế mơ hình ba chiều với AutoCAD

2000.

In lần 5, 2008

NXB Tổng hợp TP HCM

14

Thiết kế cơ khí với AutoCAD Mechanical

1999

In lần 5,  2007

NXB Tổng hợp TP HCM

15

Tạo các tiện ích thiết kế trên AutoCAD

2003

In lần 2, 2006

NXB Tổng hợp TP HCM

16

Lập trình thiết kế với AutoLISP và Visual Lisp. Tập 1 Tập 2

2000.

In lần 3, 2005

NXB Tổng hợp TP HCM

17

Mô hình hóa sản phẩm cơ khí Autodesk Inventor

2007

Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật

18

Mô hình hóa ba chiều AutoCAD 2007-2008

2008

 

NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

19

Bài tập vẽ thiết kế hai chiều AutoCAD

2008

 

NXB Tổng hợp TP HCM

20

Chương trình đào tạo tích hợp: Từ thiết kế đến vận hành

2014

NXB Đại học Quốc Gia TP HCM