Cơ cấu elip                                                                                  Cơ cấu bốn khâu bản lề

Cơ cấu tay quay con trượt                                                Cơ cấu culit

  Cơ cấu Tang                                                                               Cơ cấu Sin

Cơ cấu bốn khâu                                                                         Cơ cấu Man

Cơ cấu 6 khâu                                                                           Cơ cấu Oldam

 

HGT 1 cấp bánh răng trụ                                                   Thanh răng - bánh răng                  

HGT 2 cấp đồng trục                                                              HGT 2 cấp phân đôi