CÁC QUY ĐINH THI

 

 

Quy định thi Olympic ƯDTH trong Cơ học

Thông báo về cấu hinh máy ƯDTH trong Cơ học

Nội dụng ôn tập Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy

Hướng dẫn thuyết minh thi Olympic UDTH trong Chi tiết máy

 

 

ĐỀ THI CÁC NĂM