1. Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy - Phần 1 (Chương 1 - Chương 7)

2. Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy - Phần 2 (Chương 8 - Phu luc)