Ví dụ bài tập lớn môn học "Độ tin cậy trong Thiết kế kỹ thuật" và "Thiết kế và Phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy"