Bài 1  MÔ HÌNH VỎ THUYỀN                                                             13

     1.1  Nội dung                                                                                        13

     1.2  Các lệnh sử dụng                                                                           14

     1.3  Thiết lập bản vẽ                                                                             14

     1.4  Trình tự thực hiện                                                                          15

Bài 2  TẠO NATIVE SOLID THEO CẤU TRÚC CÂY                       25

     2.1  Nội dung                                                                                        25

     2.2  Các lệnh sử dụng                                                                           25

     2.3  Thiết lập bản vẽ                                                                             26

     2.4  Trình tự thực hiện                                                                          27

Bài 3  Tạo Parametric solid                                                     37

     3.1  Nội dung                                                                                        37

     3.2  Các lệnh sử dụng                                                                           38

    3.3  Thiết lập bản vẽ                                                                   38

     3.4  Trình tự thực hiện                                                                          38

     3.5  Hiệu chỉnh mô hình                                                                       53

Bài 4  THIẾT KẾ MÔ HÌNH LỌ HOA                                                  54

     4.1  Nội dung                                                                                        54

     4.2  Các lệnh sử dụng                                                                           54

     4.3  Trình tự thực hiện                                                                          55

     4.4  Hiệu chỉnh mô hình                                                                       66

Bài 5  THIẾT KẾ MÔ HÌNH GHI đông xe đạp                            69

     5.1  Nội dung                                                                                        69

    5.2 Phân tích                                                                    70

     5.3  Các lệnh sử dụng                                                                           70

     5.4  Trình tự thực hiện                                                                          70

     5.5  Hiệu chỉnh mô hình                                                                       76

Bài 6  MÔ HÌNH VỎ ĐIỆN THOẠI                                                      78

     6.1  Nội dung                                                                                        78

     6.2  Phân tích                                                                                        78

     6.3  Các lệnh sử dụng                                                                           79

     6.4  Trình tự thực hiện                                                                          79

Bài 7  MÔ HÌNH CAMERA                                                                 101

     7.1  Nội dung                                                                                      101

    7.2  Phân tích                                                                 101

     7.3  Các lệnh sử dụng                                                                         102

     7.4  Trình tự thực hiện                                                                        102

     7.5  Tạo bản vẽ hai chiều                                                                    116

Bài 8  THIẾT KẾ MÔ HÌNH KIM LOẠI TẤM                                   119

     8.1  Nội dung                                                                                      119

     8.2  Các lệnh sử dụng                                                                         119

     8.3  Trình tự thực hiện                                                                        120

Bài 9  LẮP RÁP MÔ HÌNH VÀ MÔ PHỎNG                                    133

     9.1  Nội dung                                                                                      133

     9.2 Khái niệm cơ bản về quá trình lắp ráp                                          133

     9.3  Các lệnh sử dụng                                                                         133

     9.4  Quá trình lắp ráp                                                                          134

     9.5  Mô phỏng quá trình lắp ráp                                                         154

     9.6  Tạo bản vẽ hai chiều                                                                    161

10. Các bài tập tự thực hiện          167