1

Kỹ thuật CAD/CAE

2011

Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật

2

Sử dụng AutoCAD 12-2008

1997-2008

NXB Tổng hợp TP HCM

3

Thiết kế mô hình ba chiều với AutoCAD

1997.

In lần 10, 2008

NXB Tổng hợp TP HCM

4

Bài tập thiết kế mơ hình ba chiều với AutoCAD

2000.

In lần 5, 2008

NXB Tổng hợp TP HCM

5

Thiết kế cơ khí với AutoCAD Mechanical

1999

In lần 5,  2007

NXB Tổng hợp TP HCM

6

Tạo các tiện ích thiết kế trên AutoCAD

2003

In lần 2, 2006

NXB Tổng hợp TP HCM

7

Lập trình thiết kế với AutoLISP và Visual Lisp. Tập 1 và 2

2000.

In lần 3, 2005

NXB Tổng hợp TP HCM

8

Mô hình hóa sản phẩm cơ khí Autodesk Inventor

2007

Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật

9

Mô hình hóa ba chiều AutoCAD 2007-2008

2008

 

NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

10

Bài tập vẽ thiết kế hai chiều AutoCAD

2008

 

NXB Tổng hợp TP HCM