1

Kỹ thuật CAD/CAE

2011

Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật

2

Sử dụng AutoCAD 12-2008

1997-2008

NXB Tổng hợp TP HCM

3

Thiết kế mô hình ba chiều với AutoCAD

1997.

In lần 10, 2008

NXB Tổng hợp TP HCM

4

Bài tập thiết kế mơ hình ba chiều với AutoCAD

2000.

In lần 5, 2008